CONTROL_BAN_TIME) { // this user has complete his punishment unlink(CONTROL_LOCK_FILE); } else { // too many requests echo "

DENIED

"; echo "Please try later."; touch(CONTROL_LOCK_FILE); die; } } function antiflood_countaccess() { // counting requests and last access time $control = Array(); if (file_exists(CONTROL_DB)) { $fh = fopen(CONTROL_DB, "r"); $control = array_merge($control, unserialize(fread($fh, filesize(CONTROL_DB)))); fclose($fh); } if (isset($control[USER_IP])) { if (time()-$control[USER_IP]["t"] < CONTROL_REQ_TIMEOUT) { $control[USER_IP]["c"]++; } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } } else { $control[USER_IP]["c"] = 1; } $control[USER_IP]["t"] = time(); if ($control[USER_IP]["c"] >= CONTROL_MAX_REQUESTS) { // this user did too many requests within a very short period of time $fh = fopen(CONTROL_LOCK_FILE, "w"); fwrite($fh, USER_IP); fclose($fh); } // writing updated control table $fh = fopen(CONTROL_DB, "w"); fwrite($fh, serialize($control)); fclose($fh); } ?> Cây cào kính 3 tấc

Cây cào kính 3 tấc

27 lượt xem

35,000 đ lehaos_kichhoatchietkhau 0 đ

  Số lượng:

  Thông tin sản phẩm:
  Cây cào kính 3 tấc

  - Dụng cụ vệ sinh kính chuyên nghiệp

  - Vệ sinh cửa kính, kính xe hơi, tủ kính,...

  - Thiết kế cán cầm vừa tay, êm và dễ dàng sử dụng.

  - Nguồn gốc: Sản Phẩm chính hãng của Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK PHƯƠNG LOAN
  Dành cho bạn